அட்டவணைகளையோ அட்டவணையின் உள்ளடக்கங்களையோ அழித்தல்

You can delete a table from your document, or delete the contents of the table.

Please support us!