கலங்களை ஒன்றாக்குதலும் பிரித்தலும்

You can select adjacent cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a large cell and divide it into individual cells.

To Merge Cells

  1. Select the adjacent cells.

  2. Choose Table - Merge Cells.

கலங்களைப் பிரிக்க

  1. பிரிக்கப்படவிருக்கும் கலத்தில் இடஞ்சுட்டியை வைக்கவும்.

  2. Choose Table - Split Cells.

    A dialog allows you to split the cell into two or more cells, horizontally or vertically.

Please support us!