பயன்படுத்தும் பிரிவுகள்

Sections are named blocks of text, including graphics or objects, that you can use in a number of ways:

A section contains at least one paragraph. When you select a text and create a section, a paragraph break is automatically inserted at the end of the text.

You can insert sections from a text document, or an entire text document as a section into another text document. You can also insert sections from a text document as links in another text document, or in the same document.

Note Icon

To insert a new paragraph immediately before or after a section, click in front or behind the section, and then press +Enter.


பிரிவுகளும் நிரல்களும்

You can insert sections into an existing section. For example, you can insert a section containing two columns into a section that contains one column.

பிரிவுத் தளக்கோலம், எ.கா நிரல்களின் எண்களில், பக்கப் பாணியில்வரையறுத்த பக்கத் தளக்கோலம் மீது முன்னுரிமை உண்டு.

Please support us!