தொகுக்கும் பிரிவுகள்

உங்கள் ஆவணத்தினுள் இயல்பான உரைக்கு நீங்கள் பிரிவுகளைப் பாதுகாக்க, மறைக்க மற்றும் நிலைமாற்ற முடியும்.

  1. வடிவூட்டு - பிரிவுகள் ஐத் தேர்தெடுக.

  2. In the Section list, click the section you want to modify. You can press +A to select all sections in the list, and you can Shift+click or +click to select some sections.

  3. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைச் செய்க:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

Please support us!