அச்சிடும் முன் ஒரு பக்கத்தை முன்னோட்டமிடுதல்

  1. Choose File - Print Preview.

  2. பக்கப் பார்வையை குறைக்க அல்லது பெரிதாக்கஅச்சு முன்னோட்டம் பட்டையிலுள்ள உருவளவுப் படவுருக்களைப் பயன்படுத்துக.

    Tip Icon

    To print your document scaled down, set the print options on the Page Layout tab page of the File - Print dialog.


  3. ஆவணத்தின் ஊடாக உருட்ட அச்சு முன்னோட்டம் பட்டையிலுள்ள அம்பு விசைகளையோ அம்பு படவுருக்களையோ பயன்படுத்துக.

Please support us!