மற்றொரு ஆவணம் அல்லது வார்ப்புருவிலிருந்து பாணிகளைப் பயன்படுத்தி

You can import styles from another document or template into the current document.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Use the check boxes at the bottom of the dialog to select the style types that you want to import. To replace styles in the current document that have the same name as the ones you are importing, select Overwrite.

  2. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைச் செய்க:

Please support us!