ரைட்டரில் கண்டுபிடித்தலும் மாற்றிவைத்தலும்

In text documents you can find words, formatting, styles, and more. You can navigate from one result to the next, or you can highlight all results at once, then apply another format or replace the words by other text.

The Find & Replace dialog

To find text within the whole document, open the Find & Replace dialog without any active text selection. If you want to search only a part of your document, first select that part of text, then open the Find & Replace dialog.

உரையைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக

 1. கண்டுபிடி & மாற்றிவை உரையாடல்களைத் திறப்பதற்கு தொகு - கண்டுபிடி & மாற்றிவை ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. அடுத்ததைக் கண்டுபிடி அல்லது அனைத்தையும் கண்டுபிடி இல் ஒன்றைச் சொடுக்குக.

நீங்கள் அடுத்ததைக் கண்டுபிடி ஐச் சொடுக்கும்போது, ரைட்டர் உங்களின் உள்ளீட்டுக்குச் சமமான அடுத்த உரையை உங்களுக்குக் காட்டும். நீங்கள் உரையைக் காணவும் தொகுக்கவும் செய்யதேடு, பிறகுஅடுத்ததைக் கண்டுபிடி ஐ அடுத்த கண்டெடுத்த உரைக்கு முன்னேறுவதற்குச் சொடுக்குக.

If you closed the dialog, you can press a key combination (Ctrl+Shift+F) to find the next text without opening the dialog.

Alternatively, you can use the icons at the lower right of the document to navigate to the next text or to any other object in the document.

When you click Find All, Writer selects all text that is equal to your entry. Now you can for example set all found text to bold, or apply a character style to all at once.

To Replace Text

Note Icon

Unlike searching text, replacing text cannot be restricted to the current selection only.


 1. கண்டறி & மாற்றிவை உரையாடல்களைத் திறப்பதற்கு, தொகு - கண்டறி & மாற்றிவையைத் தேர்ந்தெடுக.

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Enter the text to replace the found text in the Replace with text box.

 4. மாற்றிவை அல்லது அனைத்தையும் மாற்றிவை இல் ஒன்றைச் சொடுக்குக.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

அனைத்தையும் மாற்றிவை ஐச் சொடுக்கும்போது, உங்களின் உள்ளீடுகளோடு ஒத்துபோகும் அனைத்து உரைகளையும் ரைட்டர் மாற்றிவைக்கிறது.

To Find Styles

You want to find all text in your document to which a certain Paragraph Style is assigned, for example the "Heading 2" style.

 1. கண்டறி & மாற்றிவை உரையாடல்களைத் திறப்பதற்கு, தொகு - கண்டறி & மாற்றிவையைத் தேர்ந்தெடுக.

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. தேட வேண்டிய நடையைத் தேர்க, பிறகு அடுத்ததைக் கண்டுபிடி அல்லது அனைத்தையும் கண்டுபிடி ஐச் சொடுக்குக.

வடிவூட்டல்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு

You want to find all text in your document to which a certain direct character formatting is assigned.

Note Icon

வடிவூட்டுகளைத் தேடல் என்பது நேரடி வரியுரு தன்மைகளை மட்டுமே கண்டுபிடிக்கிறது, அது பாணியின் பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட தன்மைகளைக் கண்டுபிடிக்காது.


 1. கண்டறி & மாற்றிவை உரையாடல்களைத் திறப்பதற்கு, தொகு - கண்டறி & மாற்றிவையைத் தேர்ந்தெடுக.

 2. Click More Options to expand the dialog.

 3. வடிவூட்டு பொத்தானைச் சொடுக்குக.

 1. அடுத்ததைக் கண்டுபிடி அல்லது அனைத்தையும் கண்டுபிடி ஐச் சொடுக்குக.

More options

The similarity search can find text that is almost the same as your search text. You can set the number of characters that are allowed to differ.

Check the Similarity search option and optionally click the Similarities button to change the settings. (Setting all three numbers to 1 works fine for English text.)

Tip Icon

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


The Navigator

The Navigator is the main tool for finding and selecting objects. You can also use the Navigator to move and arrange chapters, providing an outline view to your document.

Choose View - Navigator to open the Navigator window.

Use the Navigator for inserting objects, links and references within the same document or from other open documents. See the Navigator guide for more information.

Click the icon with the blue circle at the bottom right part of your document to open the small Navigation window.

Use the small Navigation window to quickly jump to the next object or find the next text in your document.

Please support us!