உள்ளீட்டுப் புலங்களைச் சேர்த்தல்

An input field is a variable that you can click in a document to open a dialog where you can edit the variable.

  1. நுழை - புலம் - மேலும் புலங்கள் ஐத் தேர்வதோடு செயலாற்றிகள் கீற்றைச் சொடுக்குக.

  2. Click “Input field”in the Type list.

  3. Click Insert and type the text for the variable.

  4. சரி ஐச் சொடுக்குக.

Tip Icon

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Please support us!