ஆவணங்களில் உரையை நகர்த்தலும் நகலெடுத்தலும்

  1. நீங்கள் நகர்த்த அல்லது நகலெடுக்கவிரும்பும் உரையைத் தேர்க.

  2. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைச் செய்க:

    To move the selected text, drag the text to a different location in the document and release. While you drag, the mouse pointer changes to include a gray box.
    Mouse cursor moving data

    To copy the selected text, hold down while you drag. The mouse pointer changes to include a plus sign (+).
    Mouse cursor copying data

Please support us!