பக்க எண்ணிக்கைகளுக்கான நிபந்தனை உரை

You can create a conditional text field that displays the word "pages" instead of "page" in conjunction with a page count field if your document contains more than one page.

  1. Place the cursor in your document where you want to insert the page count.

  2. Choose Insert - Field - Page Count, and then enter a space.

  3. நுழை - புலம் - மேலும் புலங்கள் ஐத் தேர்வதோடு, செயலாற்றிகள் கீற்றைச் சொடுக்குக.

  4. Click "Conditional text" in the Type list.

  5. Type Page > 1 in the Condition box.

  6. Type Pages in the Then box.

  7. Type Page in the Else box.

  8. Click Insert, and then click Close.

நிபந்தனை உரை

வரையறுக்கும் நிபந்தனைகள்

புலங்களைப் பற்றிய

Please support us!