தானிதிருத்தத்தை அடைத்தல்

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type.

தானிதிருத்தப் பட்டியலிலிருந்து ஒரு சொல்லை அகற்ற

 1. கருவிகள் - தானிதிருத்தம் - தானிதிருத்தத் தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 2. மாற்றிடு கீற்றைச் சொடுக்குக.

 3. தானிதிருத்தப் பட்டியலில், நீங்கள் நீக்க வேண்டும் சொல் இணையைத் தேர்க.

 4. அழி ஐச் சொடுக்குக.

மேற்கோள் குறிகளை மாற்வைப்பதை நிறுத்த

 1. கருவிகள் - தானிதிருத்தம் - தானிதிருத்தத் தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 2. உள்ளமை தேர்வுகள் கீற்றைச் சொடுக்குக

 3. "மாற்றிவை" தெரிவுப் பெட்டிகளைத் துடை.

To Stop Capitalizing the First Letter of a Sentence

 1. கருவிகள் - தானிதிருத்த தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 2. தேர்வுகள் கீற்றைச் சொடுக்குக.

 3. Clear the "Capitalize first letter of every sentence" check box.

நீங்கள் ஒரேமாதிரியான மூன்று வரியுருக்களைத் தட்டச்சிடும்போது ஒரு வரி வரைதலை நிறுத்துவதற்காக

LibreOffice automatically draws a line when you type three of the following characters and press Enter: - _ = * ~ #

 1. கருவிகள் - தானிதிருத்தம் - தானிதிருத்தத் தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 2. தேர்வுகள் கீற்றைச் சொடுக்குக.

 3. "செயல்படுத்து எல்லை" தெரிவுப் பெட்டியைத் துடை.

தானிஉரையைப் பயன்படுத்தல்

Drawing Lines in Text

Turning Number Recognition On or Off in Tables

Please support us!