நீங்கள் தட்டச்சிடுவதுபோல் எண்ணிட்ட அல்லது பொட்டுட்ட பட்டியல்களை உருவாக்குதல்

நீங்கள் தட்டச்சுசெய்தவாறே எண்ணிடல் மற்றும் பொட்டுக்களைத் தானாகவே LibreOffice செயல்படுத்தும்

எண்ணிடல் மற்றும் பொட்டிடலின் தானியக்கத்தைச் செயல்படுத்த

  1. கருவிகள் - தானிதிருத்தம் - தானிதிருத்தத் தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதோடு, தேர்வுகள் கீற்றைச் சொடுக்குக, பிறகு "பொட்டிட்ட, எண்ணிட்ட பட்டியல்கள்" ஐத் தேர்க.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

tip

The automatic numbering option is applied only to paragraphs formatted with “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph style.


நீங்கள் தட்டச்சு செய்தவாறே, எண்ணிட்ட அல்லது பொட்டிட்ட பட்டியல்களை உருவாக்குவதற்கு

  1. Type 1., i., or I. to start a numbered list. Type * or - to start a bulleted list. You can also type a right parenthesis after the number instead of a period , for example, 1) or i).

  2. Enter a space, type your text, and then press Enter. The new paragraph automatically receives the next number or bullet.

  3. பட்டியலை முடிக்க மீண்டும் உள்ளிடை அழுத்து.

Note Icon

You can start a numbered list with any number.


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!