உரை அசைவூட்டம்

நடப்பு ஆவணத்தினுள் கிடைமட்ட உரைத் திசையில் அசைவூட்டிய உரையை நுழைக்கிறது.

படவுரு

Text Animation

Please support us!