நுழை

Click the arrow next to the icon to open a toolbar with various functions for inserting graphics, tables, documents, and special characters.

படவுரு

Insert

You can select the following functions:

Insert single-column frame manually

Draws a frame where you drag in the document. Click the arrow next to the icon to select the number of columns for the frame.

படவுரு

கைமுறையாகச் சட்டகத்தை நுழை

கோப்பிலிருந்து

Inserts an image into the current document .

படவுரு

Image

அட்டவணையை நுழை

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

படவுரு

அட்டவணை

ஆவணத்தை நுழை

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

கோப்பு

Insert Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

படவுரு

சிறப்பு வரியுரு

பிரிவை நுழை

ஆவணத்தின் இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஓர் உரைப் பிரிவை நுழைக்கிறது. நீங்கள் ஓர் உரைத் தொகுதியைத் தேர்ந்த்தெடுக்க முடியும், பிறகு ஒரு பிரிவை உருவாக்க இக்கட்டளையை தேர்ந்தெடுக. நிபந்தனைகள் பொருந்தினால், மற்ற ஆவங்களிலிருந்து உரைத் தொகுதிகளை நுழைக்க, தனிப்பயன் நிரல் தளக்கோலத்தைச் செயல்படுத்த, உரைத் தொகுதிகளைப் பாதுகாக்கவோ மறைக்கவோ நீங்கள் பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

படவுரு

பிரிவு

நூற்குறியை நுழை

இடஞ்சுட்டி இடத்தில் ஒரு நூற்குறியை நுழைக்கிறது. நீங்கள் பிறகு மாலுமியைப் பயன்படுத்தி குறித்த இடத்தில் பின்னர் விரைந்து குதிக்கலாம்.ஒரு HTML ஆவணத்தில், நீங்கள் ஒரு மீத்தொடுப்பிலிருந்து இன்னொன்றுக்குக் குதிப்பதற்காக நூற்குறிகள் நங்கூரங்களாக நிலைமாறுகின்றன.

படவுரு

நூற்குறி

Please support us!