நுழை

Click the arrow next to the icon to open a toolbar with various functions for inserting graphics, tables, documents, and special characters.

படவுரு

Insert

You can select the following functions:

Insert single-column frame manually

Draws a frame where you drag in the document. Click the arrow next to the icon to select the number of columns for the frame.

Icon Insert Frame

கைமுறையாகச் சட்டகத்தை நுழை

கோப்பிலிருந்து

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

அட்டவணையை நுழை

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

படவுரு

அட்டவணை

ஆவணத்தை நுழை

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

Insert Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

சிறப்பு வரியுரு

பிரிவை நுழை

ஆவணத்தின் இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஓர் உரைப் பிரிவை நுழைக்கிறது. நீங்கள் ஓர் உரைத் தொகுதியைத் தேர்ந்த்தெடுக்க முடியும், பிறகு ஒரு பிரிவை உருவாக்க இக்கட்டளையை தேர்ந்தெடுக. நிபந்தனைகள் பொருந்தினால், மற்ற ஆவங்களிலிருந்து உரைத் தொகுதிகளை நுழைக்க, தனிப்பயன் நிரல் தளக்கோலத்தைச் செயல்படுத்த, உரைத் தொகுதிகளைப் பாதுகாக்கவோ மறைக்கவோ நீங்கள் பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

Icon Section

பிரிவு

நூற்குறியை நுழை

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

படவுரு

நூற்குறி

Please support us!