நுழை

சட்டகங்கள், வரைவியல்கள், அட்டவணைகள், மற்ற பொருள்கள் போன்றவற்றை நுழைப்பதற்கான பல செயாலாற்றிகளைக் கரிவிப்பட்டைகள் கொண்டுள்ளன.

நீங்கள் பின்வரும் செயலாற்றிகளைத் தேரலாம்:

அட்டவணை

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

படவுரு

அட்டவணை

பிரிவு

ஆவணத்தின் இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஓர் உரைப் பிரிவை நுழைக்கிறது. நீங்கள் ஓர் உரைத் தொகுதியைத் தேர்ந்த்தெடுக்க முடியும், பிறகு ஒரு பிரிவை உருவாக்க இக்கட்டளையை தேர்ந்தெடுக. நிபந்தனைகள் பொருந்தினால், மற்ற ஆவங்களிலிருந்து உரைத் தொகுதிகளை நுழைக்க, தனிப்பயன் நிரல் தளக்கோலத்தைச் செயல்படுத்த, உரைத் தொகுதிகளைப் பாதுகாக்கவோ மறைக்கவோ நீங்கள் பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

Icon Section

பிரிவு

கைமுறையாகச் சட்டகத்தை நுழை

Draws a frame where you drag in the document. Click the arrow next to the icon to select the number of columns for the frame.

Icon Insert Frame

கைமுறையாகச் சட்டகத்தை நுழை

மிதக்கும் சட்டகம்

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Icon Floating frame

மிதக்கும் சட்டகம்

அடிக்குறிப்பை நேரடியாக நுழைக்கிறது

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

படவுரு

அடிக்குறிப்பை நேரடியாக நுழை

நேரடியாக நிறைவுக் குறிப்பை நுழை

ஒரு பக்கத்தின் முடிவில் அடிக்குறிப்புகள் நுழைக்கப்படுகின்றன, நிறைவுக்குறிப்புகள் ஓர் ஆவணத்தின் முடிவில் நுழைக்கப்படுகின்றன.

படவுரு

இறுதிக்குறிப்பை நேரடியாக நுழை

குறிப்பு

நடப்பு இடஞ்சுட்டி நிலையில் குறிப்பை நுழைக்கிறது.

நூற்குறி

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

படவுரு

நூற்குறி

கோப்பு

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

தானிஉரை

தானிஉரையை உருவாக்க, தொகுக்க மற்றும் நுழைக்கிறது. நீங்கள் வடிவூட்டப்பட்ட உரை, வரைவியல்களுடனான உரை, அட்டவணைகள், புலங்கள் ஆகியவற்றை தானிஉரையாகச் சேமிக்கலாம். தானிஉரையை விரைந்து நுழைக்க, உங்கள் ஆவணத்தில் தானிஉரைக்கான குறுக்குவழியைத் தட்டச்சிடுவதோடு, பிறகு F3 ஐ அழுத்துக.

சிறப்பு வரியுருக்கள்

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

சிறப்பு வரியுரு

புலங்களை நுழை

நடப்பு இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஒரு புலத்தை நுழைக்கிறது.

படவுரு

புலங்களை நுழை

கட்டுப்பாடுகள்

கட்டுப்பாட்டுப் படவுருக்களானவை

Icon

படிவக் கட்டுப்பாடுகள்

கோப்பிலிருந்து

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

ஒலிதம் அல்லது காணொளி

சூத்திரம்

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

சூத்திரம்

விளக்கப்படம்

Icon Chart

விளக்கப்படம்

OLE பொருள்

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE பொருள்

Insert Index

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position.

உள்ளீடு

தேர்ந்த உரையை அகவரிசையாகவோ உள்ளீடு உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையாகவோ குறிக்கிறது.

படவுரு

உள்ளீடு

Please support us!