முன்னோட்டப் பெருக்கம்

அச்சு முன்னோட்டத்தின் உருவளவு மட்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.

Please support us!