துணைப்புள்ளிகளுடன் கீழே நகர்

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு பத்தியை பின்வரும் பத்திக்கு கீழ் நகர்த்துகிறது.இது இடஞ்சுட்டியானது எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்தும்போது மட்டுமே தென்படும்.

Icon Move Down with Subpoints

துணைப்புள்ளிகளுடன் கீழே நகர்

Please support us!