துணைப்புள்ளிகளுடன் மேலே நகர்

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு பத்தியை முந்தைய பத்திக்கு மேல் நகர்த்துகிறது.இது இடஞ்சுட்டியானது எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்தும்போது மட்டுமே தென்படும்.

Icon Move Up with Subpoints

துணைப்புள்ளிகளுடன் மேலே நகர்

Please support us!