எண்ணிடப்படாத உள்ளீட்டை நுழை

எண்ணிடல் இன்றி ஒரு பத்தியை நுழைக்கிறது. ஏற்கனவே உள்ள எண்ணிடல் பாதிக்கப்படாது.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

From toolbars:

Icon Insert Unnumbered Entry

எண்ணிடப்படாத உள்ளீட்டை நுழை


Please support us!