துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு மட்டம் உயர்த்து

பத்திகளை எண்ணிடல் மட்டம் மேல் ஒன்று துணைப்புள்ளிகளுடன் மாற்றுகிறது.இது இடஞ்சுட்டி எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்திருந்தால் மட்டுமே தென்படும்.

படவுரு

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு மட்டம் உயர்த்து

Please support us!