தொகை

தொகை செயலாற்றியை செயல்படுத்துகிறது.எந்தக் கலத்தில் தொகை தோன்ற வேண்டுமென நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதில் இடஞ்சுட்டி இருப்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

LibreOffice recognizes the cell range for the sum function as long as the cells are filled with numbers. Prior to entering the data, you must choose Table - Number Recognition to enable this feature.

உள்ளீடு வரியில் தோன்றியவுடன் தொகை சூத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செயல்படுத்து ஐச் சொடுக்குக.

Icon

தொகை

Please support us!