அட்டவணை: மாறி

இந்த முறையானது இயக்கத்தில் இருந்தால், வரி மற்றும் / அல்லது நிரலுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களானது அட்டவணையின் அளவைத் தாக்கும்.

Icon Table: Variable

அட்டவணை: மாறி

Please support us!