அட்டவணை: நிலைத்த, நேர்விகிதத்தில்

இந்த முறையானது இயக்கத்தில் இருந்தால், வரி மற்றும் / அல்லது நிரலுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களானது அட்டவணை முழுதையும் தாக்கும்.

Icon Table: Fixed, Proportional

அட்டவணை: நிலைத்த, நேர்விகிதத்தில்

Please support us!