அட்டவணை: நிலைத்த

இந்த முறையானது இயக்கத்தில் இருந்தால், வரி மற்றும் / அல்லது நிரலுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களானது அண்டை வரிகளையோ கேள்விகளிலுள்ள நிரல்களையோ தாக்கும்.

Icon Table: Fixed

அட்டவணை: நிலைத்த

Please support us!