சட்டகங்களின் இணைப்பு நீக்கம்

இரு சட்டகங்களின் இணைப்பை முறிக்கிறது.தேர்ந்த சட்டகத்திலிருந்து இலக்கு சட்டகத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுகிற இணைப்பை மட்டுமே நீங்கள் முறிக்க முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Unlink Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Unlink Frames.

From toolbars:

Icon Unlink Frames

சட்டங்களின் இணைப்பை நீக்கு


Please support us!