தெரிவு முறை

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

தொகுதி தெரிவு முறையில், நீங்கள் உரையின் ஒரு செவ்வகத் தொகுதியைத் தேர்வு செய்ய்யலாம்.

Please support us!