தெரிவு முறை

துணைப்பட்டியிலிருந்து தெரிவு முறையைத் தேர்ந்தெடுக: இயல்பு தெரிவு முறை, அல்லது, தொகுதி தெரிவு முறை.

இக்கட்டளையை அணுக...

தொகு - தேர்வு முறைஐத் தேர்ந்தெடு


இயல்பு முறையில், நீங்கள் முடியும் வரி உட்பட பன்மடங்கு-வரி உரையை தேர முடியும்.

தொகுதி தெரிவு முறையில், நீங்கள் உரையின் ஒரு செவ்வகத் தொகுதியைத் தேர்வு செய்ய்யலாம்.

Please support us!