புலங்களைப் பொருத்து

Matches the logical field names of the layout dialog to the field names in your database when you create new address blocks or salutations.

Matches to field:

Select a field name in your database for each logical address element.

Address block preview

முதல் தரவு பதிவு மதிப்புகளின் முன்னோட்டத்தைக் காட்சியளிக்கிறது.

Please support us!