புதுப்பி

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - புதுப்பி ஐத் தேர்க


அனைத்தையும் புதுப்பி

Updates all links, fields, indexes, tables of contents, and page formatting in the current document.

புலங்கள்

Updates the contents of all fields in the current document.

தொடுப்புகள்

Updates the links in the current document.

Current Index

Updates the current index. The current index is the one that contains the cursor.

அனைத்து அகவரிசைகளும் அட்டவணைகளும்

Update all indexes and tables of contents in the current document. You do not need to place the cursor in an index or table before you use this command.

அனைத்து விளக்கப்படங்கள்

Updates the charts in the current document.

பக்கம் வடிவூட்டல்

Updates the page formats in the document and recalculates the total number of pages that is displayed on the Status Bar.

Please support us!