புலங்கள்

Updates the contents of all fields in the current document.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - புதுப்பி - புலங்கள் ஐத் தேர்க

F9 விசை


Please support us!