அனைத்து அகவரிசைகளும் அட்டவணைகளும்

Update all indexes and tables of contents in the current document. You do not need to place the cursor in an index or table before you use this command.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Please support us!