சொல் எண்ணிக்கை

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - சொல் எண்ணிக்கை ஐத் தேர்க


LibreOffice எவ்வாறு சொல்களை எண்ணிடுகிறது?

பொதுவில், இரு வெளிகளுக்கிடையேயுள்ள வரியுருக்களின் ஒவ்வொரு சரமும் ஒரு சொல் ஆகும். இடைக்கோடுகள், கீற்றுகள், வரி முறிப்புகள், பத்தி முறிப்புகள் யாவும் சொல் வரம்புகளே ஆகும்.

உட்பொருத்தியாக, நீட்சியாக எப்பொழுதுமே தென்படும் நடுக்கோடுகளுடன் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சொற்களாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.

The words can be a mix of letters, numbers, and special characters. So the following text counts as four words: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

To add a custom character to be considered as the word limit, choose - LibreOffice Writer - General and add the character into the Additional separators field.

Please support us!