தேர்வுகள்

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

Name

தேர்ந்த உருப்படிக்கான ஒரு பெயரை உள்ளிடுக.

tip

Assign an object, graphic or frame a meaningful name, so that you can quickly locate it afterwards in long documents.


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

உள்ளெழுத்து

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

Previous link

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Next link

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Protect

Specifies protection options for the selected item.

Contents

தேர்ந்த உருப்படியின் உள்ளடக்கங்களுக்கான மாற்றங்களைத் தடுக்கிறது.

You can still copy the contents of the selected item.

Position

நடப்பு ஆவணத்தில் தேர்ந்த உருப்படியின் இடத்தைப் பூட்டுகிறது.

Size

தேர்ந்த உருப்படியின் அளவைப் பூட்டுகிறது.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

சட்டக உள்ளடக்கத்தின் செங்குத்து சீரமைப்பைக் குறிப்பிடுகிறது. முக்கியமாக உரை உள்ளடக்கத்தை அர்த்தப்படுத்தினாலும், இது அட்டவணைகள் மற்றும் உரைப் பரப்புக்கு நங்கூரமிடப்பட்ட பிற பொருள்களையும் பாதிக்கிறது (வரியுருவாக, வரியுருவுக்கோ பத்திக்கோ நங்கூரமிட்ட), எ.காட்டாக சட்டகங்கள், வரைவியல்கள் அல்லது வரைபடங்கள் ஆகும்.

Properties

Specifies print and text options for the selected item.

Editable in read-only document (frames only)

Allows you to edit the contents of a frame in a document that is read-only (write-protected).

Print

தேர்ந்த உருப்படியை நீங்கள் ஆவணத்தை அச்சிடும்பொழுது உள்ளடக்குகிறது.

Text direction (frames only)

Specifies the preferred text flow direction in a frame. To use the default text flow settings for the page, select Use superordinate object settings from the list.

Please support us!