பிம்பம்

புரட்டுவதையும் தேர்ந்த பிம்பத்திற்கான தேர்வுகளையும் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Image - Properties - Image tab.


Flip

Vertically

Flips the selected image vertically.

Horizontally

Flips the selected image horizontally.

On all pages

அனைத்துப் பக்கங்களிலும் தேர்ந்த பிம்பத்தைக் கிடைமட்டமாகப் புரட்டுகிறது.

On left pages

தேர்ந்த பிம்பத்தைக் இரட்டைப்படைப் பக்கங்களில் மட்டும் கிடைமட்டமாகப் புரட்டுகிறது.

On right pages

ஒற்றைப்படையான பக்கங்களில் மட்டுமே தேர்ந்த பிம்பத்தைக் கிடைமட்டமாகப் புரட்டுகிறது.

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Link

பிம்பத்தை தொடுப்பாக நுழைக்கிறது.

கோப்பு பெயர்

Displays the path to the linked graphic file. To change the link, click the Browse button and then locate the file that you want to link to.

Browse

நீங்கள் இணைக்கவிருக்கும் புதிய வரைவியல் கோப்பை இடங்குறிக்கவும், பிறகு திற ஐச் சொடுக்குக.

Please support us!