மடி

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Image - Properties - Wrap tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Wrap tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab.

Choose Format - Wrap - Edit - Wrap tab.


Tip Icon

To wrap text around a table, place the table in a frame, and then wrap the text around the frame.


Settings

None

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

Icon

None

Before

Wraps text on the left side of the object if there is enough space.

Icon

Before

After

Wraps text on the right side of the object if there is enough space.

Icon

After

Parallel

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

Icon

Parallel

Through

Places the object in front of the text.

Icon

Through

Optimal

Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.

Icon

Optimal

தேர்வுகள்

Specify the text wrap options.

First Paragraph

Starts a new paragraph below the object after you press Enter. The space between the paragraphs is determined by the size of the object.

In Background

Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type.

Contour

Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames. To change the contour of an object, select the object, and then choose Format - Wrap - Edit Contour.

Outside only

பொருள் சமன்வரையைச் சுற்றியுள்ள உரையை மட்டுமே மடிக்கிறது, ஆனால் பொருள் வடிவங்களிடயேயுள்ள திறந்த பரப்பில் அல்ல. இந்தத் தேர்வு சட்டகங்களுக்குக் கிடைக்காது.

Allow overlap

Specifies whether the object is allowed to overlap another object. This option has no effect on wrap through objects, which can always overlap.

Gaps

Specify the amount of space to leave between the selected object and the text.

Left

உரை, பொருள் ஆகியவற்றின் இடது விளிம்பிற்கிடையே உங்களுக்கு வேண்டிய வெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

Right

பொருள், உரை ஆகியவற்றின் வலது விளிம்புகளுக்கிடையே உங்களுக்கு வேண்டிய இடைவெளி அளவை உள்ளிடுக.

Top

உரை, பொருள் ஆகியவற்றின் மேல்விளிம்பிற்கிடையே உங்களுக்கு வேண்டிய இடைவெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

Bottom

உரை, பொருள் ஆகியவற்றின் கீழ் விளிம்பிற்கிடையே உங்களுக்கு வேண்டிய வெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

Please support us!