வகை

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Image - Properties - Type tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab.


Size

Width

Enter the width that you want for the selected object.

Relative

தேர்ந்த பொருளின்அகலத்தைப் பக்க உரைப் பரப்பின் அகல விழுக்காடாகக் கணக்கிடுகிறது.

தொடர்புடைய அகலத் தொடர்பு

100% அகலம் பொருள்படுவதைத் தீர்மானிக்கிறது: உரை பரப்பு (ஓரங்களைத் தவிர்த்து) அல்லது பக்கம் முழுதும் (ஓரங்கள் உட்பட) என்பதை.

Height

Enter the height that you want for the selected object.

Relative

தேர்ந்த பொருளின் உயரத்தைப் பக்க உரைப் பரப்பின் உயர விழுக்காடாகக் கணக்கிடுகிறது.

தொடர்புடைய உயரத் தொடர்பு

100% உயரம் பொருள்படுவதைத் தீர்மானிக்கிறது: உரை பரப்பு (ஓரங்களைத் தவிர்த்து) அல்லது பக்கம் முழுதும் (ஓரங்கள் உட்பட) என்பதை.

Keep ratio

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Original Size

தேர்ந்த பொருளின் அளவு அமைவுகளை அசல் மதிப்புகளுக்கு மீட்டமைக்கிறது.

note

This option is not available for frames.


Automatic

சட்டக உள்ளடக்கங்களைப் பொருந்துவதற்கு ஒரு சட்டகத்தின் அகலத்தையோ உயரத்தையோ சரிசெய்கிறது. உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால், சட்டகத்திற்கான குறைந்தபட்ச அகலத்தையோ உயரத்தையோ நீங்கள் குறிப்பிடலாம்.

Note Icon

The Automatic option is only available when you select a frame.


Anchor

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

To page

Anchors the selection to the current page.

To paragraph

Anchors the selection to the current paragraph.

To character

Anchors the selection to a character.

As character

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Position

Specify the location of the selected object on the current page.

Horizontal

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

by

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

to

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.

Mirror on even pages

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

நீங்கள் பிம்பம் புரட்டுத் தேர்வுகளைப் பயன்படுத்தியும் இரட்டைப்படை அல்லது ஒற்றைப்படை பக்கங்களிலுள்ள பொருள்களின் தளக்கோலத்தைச் சரிசெய்ய முடியும்.


Vertical

Select the vertical alignment option for the object.

Note Icon

If you anchor an object to a frame with a fixed height, only the "Bottom" and "Center" alignment options are available.


by

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

to

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

The green rectangle represents the selected object and the red rectangle represents the alignment reference point. If you anchor the object as a character, the reference rectangle changes to a red line.

Format - Anchor

Format - Align Text

Please support us!