பிம்பம்

தேர்ந்த பிம்பத்தின் அளவு, இடம் மற்றும் பிற பண்புகளை வடிவூட்டுகிறது.

குறுக்கு விசைகள் ஐக் கொண்டு தேர்ந்த பிம்பத்தின் சில பண்புகளை நீங்கள் மாற்றவும் முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Image.

Choose Insert - Image - From File - Properties button.

On the Image bar (when images are selected), click

படவுரு

வரைவியல்களின் பண்புகள்


பின்வரும் கீற்றுப் பக்கங்களைப் பிம்பம் உரையாடல் கொன்டிருக்கிறது:

வகை

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

தேர்வுகள்

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

மடிப்பு

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

மீத்தொடுப்பு

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

பிம்பம்

புரட்டுவதையும் தேர்ந்த பிம்பத்திற்கான தேர்வுகளையும் குறிப்பிடுகிறது.

நறுக்கு

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

எல்லைகள்

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

பின்புலம்

Set the background color or graphic.

பெருமம்

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!