தட்டுவகை நீக்கம்

Formats the first letter of a paragraph with a large capital letter, that can span several lines. The paragraph must span at least as many lines as you specify in the Lines box.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


Settings

Display drop caps

தேர்ந்த பத்திக்குக் கைவிடு தொப்பி அமைவுகளைச் செயலபடுத்துகிறது.

Whole word

Displays the first letter of the first word in the paragraph as a drop cap, and the remaining letters of the word as large type.

Number of characters

தட்டுவை நீக்கத்திற்கு நிலைமாற்றுவதற்கு வரியுருக்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடுக.

Lines

Enter the number of lines that you want the drop cap to extend downward from the first line of the paragraph. Shorter paragraphs will not get drop caps. The selection is limited to 2-9 lines.

Space to text

தட்டுவகை நீக்கத்திற்கும் பத்தியிலுள்ள எஞ்சிய உரைக்கும் இடையே விடுவதற்கான வெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

Contents

Text

பத்தியின் முதல் எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக கைவிடு தொப்பிகளாக நீங்கள் காட்சியளிக்கவிரும்பும் உரையை உள்ளிடுக.

Character Style

தட்டுவகை நீக்கத்திற்கு நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் வடிவூட்டல் பாணியைத் தேர்க நடப்புப் பத்தியின் வடிவூட்டல் பாணியைப் பயன்படுத்த, [None] ஐத் தேர்க.

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!