உசாத்துணை உள்ளீட்டை வரையறு

Change the content of a bibliography entry.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உசாத்துணை உள்ளீடு ஐத் தேர்வதோடு தொகு ஐச் சொடுக்குக


Entry data

Enter a short name and select the appropriate source type. You can now enter data into the other fields belonging for the entry.

Short name

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Type

Select the source for the bibliography entry.

Please support us!