உள்ளீடுகள் (உசாத்துணை)

Specify the format for bibliography entries.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க ( உசாத்துணை தேர்ந்த வகையாகும்போது)


வகை

The types that are displayed depend on the different literature sources.

Structure and formatting

The Structure line defines how the entries in the index are composed. To change the appearance of an entry you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

Tab stop (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Type

Lists the available bibliography entries. To add an entry to the Structure line, click the entry, click in an empty box on the Structure line, and then click Insert. Use the Define Bibliography Entry dialog to add new entries.

Insert

கட்டமைப்பு வரிக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உசாத்துணை உள்ளீட்டுக்கான மேற்கோள் குறியீட்டைச் சேர்க்கிறது. பட்டியலிலுள்ள ஒரு உள்ளீட்டைத் தேர்ந்து, காலி பெட்டியைச் சொடுக்கி, பிறகு இந்தப் பொத்தானைச் சொடுக்குக.

அகற்று

தேர்ந்த மேற்கோள் குறியீட்டினை கட்டமைப்பு வரியிலிருந்து அகற்றுகிறது.

அனைத்தும்

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Character Style

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Edit

தேர்ந்த வரியுரு பாணியை நீங்கள் தொகுக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடலைத் திறக்கிறது.

Sort by

Specify the sorting options for the bibliography entries.

Document position

ஆவணத்தில் அவற்றின் மேற்கோள்களின் இடத்தைப் பொறுத்து உசாத்துணை உள்ளீடுகளை வரிசைபடுத்துகிறது. எண்ணிட்ட மேற்கோள்களைத் தானியக்கமாக நீங்கள் பயன்படுத்தவிரும்பினால் இந்தத் தேர்வைத் தேர்க.

Content

நீங்கள் குறிப்பிட்ட வரிசைபடுத்து விசைகளைக் கொண்டு உசாத்துணை உள்ளீடுகளை வரிசைபடுத்துக, எ.கா, ஆசிரியர் அல்லது பதிப்பித்த ஆண்டைக் கொண்டு.

Sort keys

1, 2 or 3

Select the entry by which to sort the bibliography entries. This option is only available if you select the Content radio button in the Sort by area.

AZ

எண்ணெழுத்து ஏறுவரிசை ஒழுங்கில் உசாத்துணை உள்ளீடுகளை வரிசைபடுத்துகிறது.

ZA

எண்ணெழுத்து இறங்கு வரிசையில் உசாத்துணை உள்ளீடுகளை வரிசைபடுத்துகிறது.

Please support us!