உள்ளீடுகள் (அட்டவணைகளின் அகவரிசை)

Specify the format for the entries in an Index of Tables.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க (அட்டவணைகளின் அகவரிசை தேர்ந்த வகையாகும்போது)


மட்டம்

Select the level that you want to define.

An Index of Tables only has one index level.

Structure and formatting

The Structure line defines how the entries in the index are composed. To change the appearance of an entry you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

Entry text (E)

அத்தியாய தலைப்புரையின் உரையை நுழைக்கிறது.

Tab stop (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Page number (#)

உள்ளீட்டின் பக்க எண்ணை நுழைக்கிறது.

Chapter Info

Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box.

Chapter entry

அகவரிசை உள்ளீட்டில் நீங்கள் உள்ளடக்கவிரும்பும் அத்தியாயத் தகவலைத் தேர்க.

Evaluate up to level

உண்டாக்கிய அகவரிசையில் காட்டப்படும் பொருள்களுக்கான அதிகபட்ச அடுக்கதிகாரத்தை உள்ளிடவும்..

Character Style

கட்டமைப்பு வரி இல் தேர்ந்த பகுதிக்கான வடிவூட்டல் பாணியைக் குறிப்பிடுக.

Edit

தேர்ந்த வரியுரு பாணியை நீங்கள் தொகுக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடலைத் திறக்கிறது.

Fill character

நீங்கள் பயன்படுத்தவிருக்கும் கீற்றுத் தொடக்கத்தைத் தேர்க.

Tab stop position

இடது பக்க ஓரத்திற்கும் கீற்று நிறுத்தத்திற்கும் இடையே விடுவதற்காக தூரத்தை உள்ளிடுக.

Align right

வலது பக்க ஓரத்திற்கு கீற்று நிறுத்தைச் சீரமைக்கிறது.

Format

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

உண்டாக்கிய அகவரிசையில் காட்டப்படும் பொருள்களுக்கான அதிகபட்ச அடுக்கதிகாரத்தை உள்ளிடவும்..

Tab position relative to Paragraph Style indent

Positions the tab stop relative to the "indent from left" value defined in the paragraph style selected on the Styles tab. Otherwise the tab stop is positioned relative to the left text margin.

Please support us!