பாணிகளை ஒப்படை

குறிப்பிட்ட பத்திப் பாணிகளிலிருந்து அகவரிசை உள்ளீடுகளை உருவாக்குகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை ஐத் தேர்ந்தெடுக, "கூடுதல் பாணிகள்" தெரிவுப் பெட்டியைக் குறிப்பதோடு பிறகு பாணிகளை ஒதுக்கு ஐச் சொடுக்குக


Styles

The list contains the paragraph styles that you can assign to index levels.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, and then click the >> button to move the style to the index level that you want.

<<

அகவரிசை படிநிலையில் ஒரு மட்டம் மேலே தேர்ந்த பத்திப் பாணியை நகர்த்துகிறது.

>>

அகவரிசை படிநிலையில் தேர்ந்த பத்திப் பாணியை ஒரு மட்டம் கீழே நகர்த்துகிறது.

Please support us!