அகவரிசை

The following options are available when you select User-Defined as the index type.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( பயனர்-வரையறுத்தது தேர்ந்த வகையாக இருக்கும்போது)


User-defined indexes are available in the Type box when you insert an index entry in your document.

வகையும் தலைப்பும்

அகவரிசையின் வகையையும் தலைப்பையும் குறிப்பிடுக

வகை

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

தலைப்பு

தேர்ந்த அகவரிசைக்கான ஒரு தலைப்பை உள்ளிடுக.

கைமுறை மாற்றங்களுக்கு எதிராக காக்கப்பட்டது

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

ஆவணத்திற்காக அல்லது நடப்பு அத்தியாயத்திற்காக அகவரிசையை உருவாக்குவதா என்பதை தேர்ந்தெடுக.

Create from

Styles

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

பாணிகளை ஒதுக்குக

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

அகவரிசை குறிகள்

Includes the index entries that you inserted by choosing Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the index.

Tables

அகவரிசையில் அட்டவணைகளை உள்ளடக்குகிறது.

Graphics

அகவரிசையில் வரைவியல்களை உள்ளடக்குகிறது.

Frames

Includes frames in the index.

OLE objects

அகவரிசையில் OLE பொருள்களை உள்ளடக்குகிறது.

Use level from source chapter

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Defining an index entry

Please support us!