அகவரிசை

The following options are available when you select Index of Tables as the index type.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( அட்டவணைகளின் அகவரிசை தேர்தெடுக்கப்படும்போது)


வகையும் தலைப்பும்

அகவரிசையின் வகையையும் தலைப்பையும் குறிப்பிடுக

தலைப்பு

தேர்ந்த அகவரிசைக்கான ஒரு தலைப்பை உள்ளிடுக.

வகை

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

கைமுறை மாற்றங்களுக்கு எதிராக காக்கப்பட்டது

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

ஆவணத்திற்காக அல்லது நடப்பு அத்தியாயத்திற்காக அகவரிசையை உருவாக்குவதா என்பதை தேர்ந்தெடுக.

இருந்து உருவாக்கு

Specify the information to be combined to form an index.

படவிளக்கங்கள்

பொருளின் படவிளக்கங்களிலிருந்து அகவரிசை உள்ளீடுகளை உருவாக்குகிறது. ஒரு பொருளுக்கு படவிளக்கத்தைச் சேர்க்க, பொருளைத் தேர்ந்து, பிறகு நுழை - படவிளக்கம் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

பகுப்பு

நீங்கள் அகவரிசை உள்ளீடுகளுக்காகப் பயன்படுத்தவிருக்கும் படவிளக்கப் பகுப்பைத் தேர்க.

காட்சியளி

Select the part of the caption that you want to display in the index entries. The following table illustrates the options that can be selected, based on the caption “Figure 24: The Sun”, where “Figure 24” was generated automatically when the caption was inserted, while “The Sun” is the caption text added by the user.

Selections in the Display list box

Entry in the Index

Reference

Figure 24: The Sun

பகுப்பும் எண்ணும்

Figure 24

Caption Text

The Sun


If you select “Caption Text”, the punctuation and the space at the beginning of the caption are not included in the index entry.

Object names

Creates index entries from object names. You can view object names in the Navigator, for example, and change them in the context menu.

Please support us!