பாணிகள்

நீங்கள் அகவரிசை தலைப்புகள், பிரிப்பிகள், அகவரிசை உள்ளீடுகள் ஆகியவற்றின் வடிவூட்டலை மாற்ற வெவ்வேறு பத்தி பாணிகளை ஒதுக்கலாம். இந்த உரையாடலில் நீங்கள் பத்தியின் பாணியையும் மாற்றியமைக்க முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - பாணிகள் கீற்றைத் தேர்க


ஒப்படை

மட்டங்கள்

நீங்கள் மாற்றும் வடிவூட்டலின் அகவரிசை மட்டத்தைத் தேர்க.

பத்தி பாணிகள்

தேர்ந்த அகவரிசை மட்டத்திற்கு நீங்கள் செயல்படுத்தவிருக்கும் பத்திப் பாணியைத் தேர்க, பிறகு ஒப்படை(<) பொத்தானைச் சொடுக்குக.

<

தேர்ந்த பத்திப் பாணியுடன் தேர்ந்த அகவரிசை மட்டத்தை வடிவூட்டுகிறது.

முன்னிருப்பு

"முன்னிருப்பு" பத்திப் பாணிக்குத் தேர்ந்த மட்டத்தின் வடிவூட்டலை மீட்டமைக்கிறது.

தொகு

பத்திப் பாணி உரையாடலைத் திறக்கிறது, இங்கு நீங்கள் தேர்ந்த பத்திப் பாணியை மாற்றியமைக்க முடியும்.

Please support us!