உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை

உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை,அகவரிசை, மற்றும் அல்லது உசாத்துணையை நுழைப்பதுபோல ஓர் அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை உள்ளீட்டை நுழைக்க ஒரு பட்டியைத் திறக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - அகவரிசைகளும் அட்டவணைகளும் ஐத் திற


அகவரிசை உள்ளீடு

தேர்ந்த உரையை அகவரிசையாகவோ உள்ளீடு உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையாகவோ குறிக்கிறது.

உசாத்துணை உள்ளீடு

Inserts a bibliography reference.

உள்ளடக்கம், அகவரிசை மற்றும் உசாத்துணையின் அட்டவணை

நடப்பு இடஞ்சுட்டி இடத்தில் ஓர் அகவரிசையையோ உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையையோ நுழைக்கிறது.ஓர் அகவரிசையையோ உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையையோ தொகுக்க, அகவரிசையை அல்லது உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையில் இடஞ்சுட்டியை வைத்து பிறகு நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் -உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை ஐத் தேர்ந்தெடு.

Please support us!