மாறிகள்

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - மாறிகள் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக


வகை

Lists the available field types.

வகை

விளக்கம்

மாறியை அமை

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

மாறியைக் காட்டு

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

DDE புலம்

ஒதுக்கப்பட்ட பெயரை நீங்கள் அடிக்கடி புதுப்பிக்கக்கூடிய DDE ஐ உங்கள் ஆவணத்தில் நுழைக்கிறது.

சூத்திரத்தை நுழை

நிலைத்த எண்ணையோ சூத்திரத்தின் முடிவையோ நுழைக்கிறது.

உள்ளீட்டுப் புலம்

ஒரு மாறிக்கோ ஒரு பயனர் புலத்திற்கோ ஒரு புதிய மதிப்பை நுழைக்கிறது.

The value of a variable in an Input field is only valid from where the field is inserted and onwards. To change the value of the variable later in the document, insert another Input field of the same name, but with a different value. However, the value of a User Field is changed globally.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

எண் வீச்சு

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

பக்க மாறியை அமை

பக்க கணக்கிடு மறுதுவக்கத்திலிருந்து ஒரு மேற்கோள் புள்ளியை ஆவணத்தில் நுழைக்கிறது. மேற்கோள் புள்ளியைச் செயல்படுத்த "திற" என்றும் அதனைச் செயல்நிறுத்த "அடை"எனவும் தேர்க. பக்க கணக்கிடலை வேறு எண்ணிலிருந்து தொடங்க நீங்கள் குறுகிடையையும் உள்ளிடலாம்.

Show page variable

மேற்கோள் புள்ளி " பக்க மாறியை அமை" இலிருந்து இந்தப் புலத்திற்கான பக்க எண்ணிக்கையைக் காட்சியளிக்கிறது.

பயனர் புலம்

ஒரு தனிப்பயன் உலக மாறியை நுழைக்கிறது. கூற்று நிபந்தனைக்கான மாறியை வரையறுக்க பயனர் புலத்தை நீங்கள் பயபடுத்தலாம். நீங்கள் பயனர் புலத்தை மாற்றும்போது, ஆவணத்திலுள்ள மாறியின் அனைத்துச் சான்றுகளும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.


தேர்

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


வடிவூட்டு

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

பெயர்

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

நடப்பு ஆவணத்தில் மட்டுமே பயனர்-வரையறுத்த புலங்கள் கிடைக்கும்.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

வடிவூட்டுபட்டியலில், மதிப்பு உரையாகவோ எண்ணாகவோ நுழைக்கப்பட்டால் வரையறுக்கவும்.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


HTML ஆவணத்தில், " மாறியை அமை" புல வகைக்கு இரு கூடுதல் புலங்கள் கிடைக்கின்றன: HTML_ON மற்றும் HTML_OFF. கோப்பு HTML ஆவணமாகச் சேமிக்கப்படும்போது மதிப்பு பெட்டியில் நீங்கள் தட்டச்சிடுகின்ற உரையானது திறக்கும் HTML குறிச்சொல் (<Value>) அல்லது மூடும் HTML (</Value>) என ஆக மாறுகிறது. இது நீங்கள் தேரும் தேர்வினைச் சார்ந்தது ஆகும்.

DDE Statement

DDE கட்டளைக்கான பொது தொடரமைப்பானது:"<Server> <Topic> <Item>" ஆகும், அதாவது தரவைக் கொண்டிருக்கும் செயலியின் சேவையகத்தின் பெயர் DDE ஆகும். தலைப்பு, உருப்படியின் இடத்தைக் குறிக்கிறது ( பொதுவாகக் கோப்பின் பெயர்), உருப்படியானது அசல் பொருளைப் பிரதிந்திக்கிறது.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

சூத்திரம்

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

மேற்கோள்

புலத்தில் நீங்கள் காட்சியளிக்க விரும்பும் உரையை தட்டச்சிடுக. நீங்கள் இடம்பிடி புலத்தை நுழைத்தால், புலத்தில் சுட்டெலியின் சுட்டியை வைக்கும்போது காட்சியளிக்கும் நீங்கள் விரும்பும் உதவிச் சிறுதுப்பைத் தட்டச்சிடுக.

குறுங்கிடை

தேதிக்கோ நேரப் புலத்திற்கோ நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் அடைத்தொகுதியை உள்ளிடுக, எ.கா "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

தென்படாது

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


பிரிப்பான்

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


செயல்படுத்து

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Apply

அழி

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

அழி

Please support us!