ஆவணத்தகவல்

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - ஆவணத்தகவல் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக


note

ஆவணத்தகவல் புலங்களைக் கொண்டிருக்கும் HTML ஆவணத்தை நீங்கள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்யும்போது, சிறப்பு LibreOffice வடிவூட்டல்கள்பயன்படுகின்றன.


வகை

Lists the available field types.

வகை

அர்த்தம்

கருத்துரைகள்

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

உருவாக்கிய

ஆசிரியரின் பெயர், தேதி அல்லது ஆவணம் உருவாக்கப்பட்ட நேரம் ஆகியவற்றை நுழைக்கிறது.

தனிப்பயன்

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

கடவுச்சொற்கள்

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

கடைசியாக அச்சிட்டது

ஆசிரியரின் பெயர், கடைசியாக ஆவணம் அச்சிட்டப்பட்ட தேதி அல்லது நேரத்தையும் நுழைக்கிறது.

மாற்றியமைத்த

ஆசிரியரின் பெயர், தேதி அல்லது கடைசி சேமிப்பின் நேரம் ஆகியவற்றை நுழைக்கிறது.

மீள்பார்வை எண்

நடப்பு ஆவணத்தின் பதிப்பு எண்ணை நுழைக்கிறது.

கருப்பொருள்

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

தலைப்பு

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

ஓர் ஆவணத்தைத் தொகுக்க செலவிடப்பட்ட நேர அளவை நுழைக்கிறது.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


தேர்

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

"உருவாக்கி", "மாற்றியமைத்த",மற்றும் " கடைசியாக அச்சிட்ட" புல வகைக்கு, தொடர்புடைய நடவடிக்கையின் ஆசிரியர், தேதி, நேரம் போன்றவற்றை நீங்கள் உள்ளடக்கலாம்.


வடிவூட்டு

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

நிலைத்த உள்ளடக்கம்

புலத்தை நிலையான உள்ளடக்கமாக நுழைக்கிறது, அதாவது புலத்தைப் புதுப்பிக்க முடியாது.

note

நிலைத்த உள்ளடக்கங்களுடைய புலங்கள் அதுபோலவே புலத்தையுடைய வார்ப்புருவிலிருந்து நீங்கள் ஒரு புது ஆவணத்தை உருவாக்கும்போது மட்டுமே மதிப்பிடப்படுகிறது. எ.கா, நிலைத்த உள்ளடக்கமுடைளொரு தேதி புலமானது வார்ப்புருவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த புது ஆவணத்தின் தேதியை நுழைக்கிறது.


Please support us!