ஆவணம்

புலங்களானவை நடப்பு ஆவணத்தைப் பற்றிய தகவல்களை ,எ.கா கோப்பு பெயர், வார்ப்புரு, புள்ளியியல், பயனர் தரவு, தேதி, நேரம் போன்றவற்றை நுழைக்க பயன்படுகின்றன.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம்- கூடுதல் புலங்கள் - ஆவணம் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக


To insert a field in your document, first select the field Type, then click in the Select list, to choose which information item should be inserted, then click Insert.

வகை

Lists the available field types.

தேர்

Lists what information can be inserted for a selected field type.

Available field Types and Select lists

வகை

Select list

ஆசிரியர்

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

அத்தியாயம்

அத்தியாய எண்ணை மற்றும் /அல்லது அத்தியாய பெயரை நுழைக்கிறது.

தேதி

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

கோப்பு பெயர்

நடப்பு ஆவணத்தின்கோப்பு பெயரை மற்றும்/ அல்லது கோப்பகப் பாதையை நுழைக்கிறது, அதே போல நீட்டிப்பு இல்லாமல் கோப்புப்பெயராகவும்.

பக்கம்

நடப்பு, முந்தைய அல்லது அடுத்த பக்க எண்ணை நுழைக்கிறது.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

அனுப்புநர்

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

புள்ளியல்

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

வார்ப்புருக்கள்

Inserts the filename, the filename without the file extension, the path, or the path and filename of the current template. You can also insert the Template name and Category of the current template.

நேரம்

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


வடிவூட்டு

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

நீங்கள் " அத்தியாய எண்ணை" மேற்கோள் புலங்களுக்கான வடிவூட்டு ஆக தேர்ந்தெடுத்தால், மேற்கோளிட்ட பொருள்களைக் கொண்டுள்ள அத்தியாய தலைப்புரை மட்டுமே புலத்தில் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. அத்தியாய தலைப்புரைக்கான பத்தி பாணியானது எண்ணிடப்டவில்லையென்றால், புலமானது காலியாக விடப்படும்.

note

HTML தேதி, நேரப் புலங்களை ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்வதற்கு, சிறப்புLibreOffice வடிவூட்டுகள் பயன்படுகின்றன.


நிலைத்த உள்ளடக்கம்

புலத்தை நிலையான உள்ளடக்கமாக நுழைக்கிறது, அதாவது புலத்தைப் புதுப்பிக்க முடியாது.

மட்டம்

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

குறுங்கிடை

தேதிக்கோ நேரப் புலத்திற்கோ நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் அடைத்தொகுதியை உள்ளிடுக, எ.கா "+1".

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

காட்சியளிக்கப்படுகின்ற எண்ணை இல்லாமல், நீங்கள் அசல் பக்க எண்ணை மாற்றவிரும்பினால் அடை மதிப்பைப் பயன்படுத்தாதீர். பக்க எண்களை மாற்ற, பக்க எண்கள்வழிகாட்டியை வாசிக்கவும்.


நாள்கள்/ நிமிடங்களில் குறுங்கிடை

தேதிக்கோ நேரப் புலத்திற்கோ நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் அடைத்தொகுதியை உள்ளிடுக.

Please support us!