ஆவணம்

புலங்களானவை நடப்பு ஆவணத்தைப் பற்றிய தகவல்களை ,எ.கா கோப்பு பெயர், வார்ப்புரு, புள்ளியியல், பயனர் தரவு, தேதி, நேரம் போன்றவற்றை நுழைக்க பயன்படுகின்றன.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம்- கூடுதல் புலங்கள் - ஆவணம் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக


வகை

கிடைக்கப்பெறும் புல வகைகளைப் பட்டியலிடுகிறது. உங்கள் ஆவணத்தில் ஒரு புலத்தைச் சேர்க்க, ஒரு புல வகையைச் சொடுக்கி, தேர் பட்டியலில் ஒரு புலத்தைச் சொடுக்குக, பிறகு நுழை ஐச் சொடுக்குக. பின்வரும் புலங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன:

வகை

அர்த்தம்

ஆசிரியர்

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

அத்தியாயம்

அத்தியாய எண்ணை மற்றும் /அல்லது அத்தியாய பெயரை நுழைக்கிறது.

தேதி

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

கோப்பு பெயர்

நடப்பு ஆவணத்தின்கோப்பு பெயரை மற்றும்/ அல்லது கோப்பகப் பாதையை நுழைக்கிறது, அதே போல நீட்டிப்பு இல்லாமல் கோப்புப்பெயராகவும்.

பக்கம்

நடப்பு, முந்தைய அல்லது அடுத்த பக்க எண்ணை நுழைக்கிறது.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

அனுப்புநர்

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

புள்ளியல்

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

வார்ப்புருக்கள்

நடப்பு வார்ப்புருவின் கோப்பு பெயர், பாதை, கோப்பு நீட்சியில்லா கோப்பு பெயரையும் நுழைக்கிறது. நீங்கள் நடப்பு வார்ப்புருவில் பயன்படுத்தப்பட்ட "பகுப்பு" , "பாணி" வடிவூட்டுகள் போன்றவற்றின் பெயரையும் நுழைக்கலாம்.

நேரம்

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


note

தொடர்புடைய புல வகைகளை வகை பட்டியலில் தேர்ந்தால் மட்டுமே பின்வரும் புலங்கள், நுழைக்கபட முடியும்.


தேர்

வகை பட்டியலில் தேர்ந்த புல வகைக்குக் கிடைக்கப்பெறும் புலங்களைப் பட்டியலிடுகிறது. ஒரு புலத்தை நுழைக்க, புலத்தைச் சொடுக்கி, பிறகு நுழை ஐச் சொடுக்குக.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


வடிவூட்டு

தேர்ந்த புலத்திற்கு நீங்கள் செயல்படுத்தவிருக்கும் வடிவூட்டத்தைச் சொடுக்குக, அல்லது தனிப்பயன் வடிவூட்டத்தை வரையறுக்க "கூடுதல் வடிவூட்டங்களைச்" சொடுக்குக.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

நீங்கள் " அத்தியாய எண்ணை" மேற்கோள் புலங்களுக்கான வடிவூட்டு ஆக தேர்ந்தெடுத்தால், மேற்கோளிட்ட பொருள்களைக் கொண்டுள்ள அத்தியாய தலைப்புரை மட்டுமே புலத்தில் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. அத்தியாய தலைப்புரைக்கான பத்தி பாணியானது எண்ணிடப்டவில்லையென்றால், புலமானது காலியாக விடப்படும்.

note

HTML தேதி, நேரப் புலங்களை ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்வதற்கு, சிறப்புLibreOffice வடிவூட்டுகள் பயன்படுகின்றன.


நிலைத்த உள்ளடக்கம்

புலத்தை நிலையான உள்ளடக்கமாக நுழைக்கிறது, அதாவது புலத்தைப் புதுப்பிக்க முடியாது.

மட்டம்

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

குறுங்கிடை

தேதிக்கோ நேரப் புலத்திற்கோ நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் அடைத்தொகுதியை உள்ளிடுக, எ.கா "+1".

உங்களுக்கு வேண்டுமானால், காட்டிய பக்க எண்ணுக்கான குறுங்கிடை ஐ நீங்கள் உள்ளிடலாம். 1 எனும் மதிப்பிலான குறுங்கிடைக்கு, நடப்புப் பக்க எண்ணுக்கு 1 கூடுதலாக எண்ணை புலாமனது காட்டும். ஆனால், அந்த எண்ணிலான பக்கம் இருந்தால் மட்டுமே. ஆவணத்தில் கடசி பக்கத்தில், அதே புலமானது காலியாக இருக்கும்.

tip

காட்சியளிக்கப்படுகின்ற எண்ணை இல்லாமல், நீங்கள் அசல் பக்க எண்ணை மாற்றவிரும்பினால் அடை மதிப்பைப் பயன்படுத்தாதீர். பக்க எண்களை மாற்ற, பக்க எண்கள்வழிகாட்டியை வாசிக்கவும்.


நாள்கள்/ நிமிடங்களில் குறுங்கிடை

தேதிக்கோ நேரப் புலத்திற்கோ நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் அடைத்தொகுதியை உள்ளிடுக.

Please support us!