புலங்கள்

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon

புலங்களை நுழை


புலங்களைப் பற்றிய

ஆவணம்

புலங்களானவை நடப்பு ஆவணத்தைப் பற்றிய தகவல்களை ,எ.கா கோப்பு பெயர், வார்ப்புரு, புள்ளியியல், பயனர் தரவு, தேதி, நேரம் போன்றவற்றை நுழைக்க பயன்படுகின்றன.

Cross-reference

நடப்பு ஆவணத்தினுள் மேற்கோள்களையும் மேற்கோளிட்ட புலங்களையும் இங்கு நுழைக்கலாம். ஒரே ஆவணத்திற்குள்ளே அல்லது முதன்மை ஆவணத்திற்கும் துணை ஆவணத்திற்குமிடையேயுள்ள மேற்கோள்களையும் மேற்கோளிட்ட புலங்களையும்.

மாற்றுக் குறிப்பைப் புலமாக உள்ளிடுவதால் நன்மை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஆவணத்தை மாற்றும்போது, கைமுறையாக மேற்கோள்களைச் சரிசெய்ய வேண்டாம். புலங்களை F9 ஐக் கொண்டு புதுப்பித்தால், ஆவணத்திலுள்ள மேற்கோள்களும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

செயலாற்றிகள்

நீங்கள் தேரும் புல வகையைச் சார்ந்து, நீங்கள் சில செயலாற்றிகளுக்கு நிபந்தனைகளை ஒதுக்கலாம். எ.கா, ஆவணத்திலுள்ள புலத்தை நீங்கள் சொடுக்கையில் ஒரு பெருமத்தை நிறைவேற்றும்ஒரு புலத்தை அல்லது ஒரு புலத்தை மறைக்கும் நிபந்தனையை நீங்கள் வரையறுக்கலாம். தேவைப்படும்போது உங்கள் ஆவணத்தினுள் வரைவியல்கள், அட்டவணைகள், சட்டகங்கள், மற்ற பொருள்கள் போன்ற இடம்பிடிகளையும் நீங்கள் வரையறுக்கலாம்.

ஆவணத்தகவல்

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

மாறிகள்

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

தரவுத்தளம்

நீங்கள் எந்தவொரு தரவுத்தளத்தையும் உங்கள் ஆவனத்தினுள் நுழைக்கலாம். எ.கா, முகவரி புலங்கள்.

நுழை

ஆவணத்தில் நடப்பு இடஞ்சுட்டி இடத்தில் தேர்ந்த புலத்தை நுழைக்கிறது. உரையாடலை மூட, மூடு பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Please support us!