வடிவூட்டு

உறையின் தளக்கோலத்தையும் பரிமாணத்தையும் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Envelope - Format tab


முகவரியாளர்

பெறுநர் புலத்தின் இடத்தையும் உரை வடிவூட்டலையும் அமைக்கிறது.

நிலை

உறையில் பெறுநரின் நிலையை அமைக்கிறது.

இடதிலிருந்து

பெறுநர் புலத்திற்கும் கடித உறையின் இடது விளிம்பிற்கும் இடையே நீங்கள் விடவிருக்கும் இடைவெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

மேலிருந்து

பெறுநர் புலத்திற்கும் கடித உறையின் மேல் விளிம்பிற்கும் இடையே நீங்கள் விடவிருக்கும் வெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

தொகு

நீங்கள் தொகுக்கவிருக்கும் பெறுநர் புலத்திற்கான உரை வடிவூட்டல் பாணியை சொடுக்குவதோடு தேர்ந்தெடுக்கவும்.

வரியுரு

அனுப்புநர் புலத்தில் பயன்படுத்துகிற பத்தி வடிவூட்டலை நீங்கள் தொகுக்கக்கூடிய உரையாடலைத் திறக்கிறது.

பத்தி

பெறுநர் புலத்தில் பயன்படுகிற பத்தி வடிவூட்டலை நீங்கள் தொகுக்க் முடிகிற ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

அனுப்புநர்

அனுப்புநர் புலத்திற்கான இடத்தையும் உரை வடிவூட்டல் தேர்வுகளையும் அமைக்கிறது.

நிலை

உறையில் அனுப்புநரின் முகவரி இடத்தை அமைக்கிறது.

இடதிலிருந்து

அனுப்புனர்புலத்திற்கும் கடித உறையின் இடது விளிம்பிற்கும் இடையே நீங்கள் விடவிருக்கும் வெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

மேலிருந்து

அனுப்புநர்புலத்திற்கும் கடித உறையின் மேல் விளிம்பிற்கும் இடையே நீங்கள் விடவிருக்கும் இடைவெளியின் தொகையை உள்ளிடுக.

தொகு

நீங்கள் தொகுக்கவிருக்கும் அனுப்புநர் புலத்திற்கான உரை வடிவூட்டல் பாணியை சொடுக்குவதோடு தேர்ந்தெடுக்கவும்.

வரியுரு

அனுப்புனர் புலத்தில் பயன்படுத்துகிற பத்தி வடிவூட்டலை நீங்கள் தொகுக்கக்கூடிய உரையாடலைத் திறக்கிறது.

பத்தி

அனுப்புனர் புலத்தில் பயன்படுத்துகிற பத்தி வடிவூட்டலை நீங்கள் தொகுக்கக்கூடிய உரையாடலைத் திறக்கிறது.

அளவு

நீங்கள் பயன்படுத்தவிருக்கும் உறையின் அளவைத் தேர்க அல்லது தனிப்பயன் அளவை உருவாக்குக.

வடிவூட்டு

வேண்டிய உறை அளவைத் தேர்க, அல்லது 'பயனர்-வரையறுத்த' ஐத் தேர்க, பிறகு தனிப்பயன் அளவின் அகலத்தையும் உயரத்தையும் உள்ளிடுக.

அகலம்

உறையின் அகலத்தை உள்ளிடுக.

உயரம்

உறையின் உயரத்தை உள்ளிடுக.

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Please support us!